ثبت نام
...
به صورت صحیح با كد شهرستان درج گردد مانند: 02133333333.


آمار خلاصه


بازه زمانی سرانه کل سرانه مدیران سرانه کارکنان نرخ مشارکت کل نرخ مشارکت مدیران نرخ مشارکت کارکنان درصد ارائه گروهی درصد ارائه ذینفعان تعداد فراخوان درصد ارائه پیشنهاد فراخوان تعداد مدیران تعداد کارکنان تعداد پیشنهاددهندگان تعداد پیشنهاد ارائه شده تعداد مصوب تعداد اجرا شده
کل 1.320 0.000 0.25 2.170 0.000 1.9 22.19 12.15 1.000 2.660 0.000 0 92.00 790.0 0 18
سال جاری 0.030 0.000 0.06 0.410 0.000 0.64 1.040 50.00 1.000 10.94 0.000 3113 20.00 192.0 6 0

این سامانه دانش بنیان محصول شركت نرم افزاری جادوی فكر، تولیدكننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است
Version 6.0.0